WALNE 2011
     Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze członków otworzyła Pani prezes Aleksandra Gawryszewska, witając przybyłych członków stowarzyszenia oraz zaproszonych gości;
- Wiesław Gębka - wójt Gminy Choczewo
- Krzysztof Łasiński - przewodniczący Rady Gminy Choczewo
- Wacław Seweryn - radny powiatu Wejherowskiego
- Tomasz Fopke i Piotr Syrocki - przedstawiciele LOT "Ziemia Wejherowska"
- Barbara Ditrich i Sylwia Ceglaska - Pracownik PODR Gdańsk
- Zbigniew Kołodziejski - kierownik ODK SW "RELAKS " w Zwartowie
- Genowefa Błahuszewska - pracownik PODR
- Beata Madej - inspektor ds. promocji UG
- Wioletta Wójcik - redaktor Wieści Choczewskich
Następnie zaproponowany został porządek obrad / w załączeniu/, sprawdzono listę obecności ,która potwierdziła prawomocność obrad.
Obecnych było 23 członków.
Na przewodniczącą zebrania zaproponowano p. Barbarę Bernaciak - przyjęto jednogłośnie. Na sekretarza zebrania zaproponowano p. Genowefę Kramek - przyjęto jednogłośnie.
Do Komisji skrutacyjnej zaproponowano p. Czesławę Bocho, Marzenę Wyszecką oraz Irminę Maschke - przyjęto jednogłośnie.
Do Komisji uchwał i wniosków zaproponowano p. Annę Szfoni oraz p. Jolantę Malinowską - przyjęto jednogłośnie.
Następnie została podjęta uchwała o wykreśleniu z członkostwa w Stowarzyszeniu osób które kilka lat zalegają z opłatami członkowskimi / uchwała w załączeniu/.
Następnie p. prezes A. Gawryszewska przedstawiła sprawozdanie z działalności za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe / w załączeniu/.
Członek Komisji Rewizyjnej p. Anna Szafoni przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2010 roku/ w załączeniu/.
Następnie zgłoszono kandydatów do Zarządu: Aleksandra Gawryszewska, Halina Łuc, Anna Szafoni, Genowefa Kramek, Katarzyna Zacharewicz, Alicja Kowzan, Mirosława Górczyńska, Jolanta Malinowska.
Podczas przygotowywania kart do głosowania, Pani Beata Madej podziękowała ustępującemu zarządowi za dotychczasową pracę na rzecz promocji Gminy.
Następnie głos zabrał wójt p. Wiesław Gębka w sprawie sprawniejszego działania dla rozwoju turystyki na naszym terenie. Poinformował o planowanych festynach i imprezach towarzyszących ,które mają odbyć się w tym roku.
Podczas dyskusji omawiano sprawy związane z rozwojem turystyki / drogi dojazdowe do plaż, brak TOY-TOY, za małe parkingi przy plażach, brak kontenerów na śmieci, brak punktu informacji turystycznej, brak możliwości sprzedaży bezpośredniej , wyjazdu na targi turystyczne, udział w szkoleniach, sprawę opłaty klimatycznej.
Następnie Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania do zarządu /protokół w załączeniu/ oraz zgłoszono kandydatów do Komisji Rewizyjnej: Irmina Maschke, Krystyna Fetta, Jolanta Mudlaf, Izabela Płotka /protokół w załączeniu/.
Następnie ukonstytuował się Zarząd i Komisja Rewizyjna.
Zaproszeni goście złożyli gratulacje nowym władzom Stowarzyszenia życząc owocnej pracy w nadchodzącej kadencji.
Następnie podjęto 3 uchwały / w załączeniu/ w głosowaniu jawnym które zostały przyjęte jednogłośnie. Na tym zebranie zakończono.

 
Poniżej załączniki do powyższego protokołu:

1. Sprawozdanie z działalności Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego za 2010 rok
2. Sprawozdanie finansowe Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego za 2010 rok