WALNE 2009

W dniu 11 marca 2009 roku w Choczewie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego .

Walne Zebranie członków otworzyła Pani prezes Aleksandra Gawryszewska, witając przybyłych członków stowarzyszenia oraz zaproszonych gości:
- Jacek Michałowski - wójt Gminy Choczewo
- Zbigniew Kołodziejski - kierownik ODK SW "RELAKS " w Zwartowie
- Genowefa Błahuszewska - pracownik ODR
- Beata Madej - inspektor ds. promocji UG
- Justyna Szymańska - pracownik UG.
Następnie zaproponowany został porządek obrad / w załączeniu/, sprawdzono listą obecności która potwierdziła prawomocność obrad.
Obecnych było 25 członków.
Na przewodniczącą zebrania zaproponowano p. Genowefę Błahuszewską - przyjęto jednogłośnie.
Na sekretarza zebrania zaproponowano p. Genowefę Kramek - przyjęto jednogłośnie.
Do Komisji uchwał i wniosków zaproponowano p. Barbarę Bernaciak oraz p. Katarzynę Zacharewicz - przyjęto jednogłośnie.
Następnie p. prezes A. Gawryszewska przedstawiła sprawozdanie z działalności za 2008 rok /w załączeniu/.
Przewodnicząca p. Izabela Płotka przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej /w załączeniu/.
Następnie odbyła się dyskusja, w której głos zabrał wójt pan Jacek Michałowski dziękując członkom stowarzyszenia za pracę na rzecz gminy bo pracując dla siebie pracujemy dla całej gminy. Aby zwiększyć liczbę turystów na naszym terenie podejmowane są różne działania. Materiałem promocyjnym będzie "dukat lokalny"- moneta z latarniami morskimi, które będą limitowane kolekcjonerskie. Przewiduje się emisję monet od lipca do września. Gmina jest mocno zaangażowana w prace zmierzające do wykonania Parku Rozrywki na terenie Choczewa z miniaturami wszystkich latarni morskich nad brzegiem Bałtyku.
W dyskusji zabrała głos P. Mischke poruszając sprawę porządku na terenie Gminy. Pan Wójt przedstawił projekt dotyczący estetyzacji wsi który na wejść w życie.
Pani Beata Madej wystąpiła po raz kolejny z prośbą o wpisywanie prowadzonej działalności turystycznej w rejestrze Urzędu Gminy jest to obowiązek.
Następnie zostało podjętych 5 uchwał / w załączeniu/ w głosowaniu jawnym, które zostały przyjęte jednogłośnie.
Na zakończenie obrad p. prezes poinformowała o dodruku foldery naszego stowarzyszenia - wszyscy chętni proszeni są do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł oraz dostarczenia informacji. Stowarzyszenie wybiera się jak co roku na Targi Turystyczne LATO 2009 do Warszawy w dniach 24,25i26 kwietnia do uczestniczenia zgłosiły się Panie; Halina Łuc, Genowefa Kramek, Izabela Płotka, Aleksandra Gawryszewska. 

Poniżej załączniki do powyższego protokołu:

1. Sprawozdanie z działalności Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego za rok 2008
2. Rozliczenie funduszy Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego za 2008 rok