WALNE 2008

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcz
oraz
Jubileusz   Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego


11 marca 2008 roku
był dniem ważnym i jednocześnie niezwykle uroczystym dla członków Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego.
O godz. 1000 w Ośrodku Doskonalenia Kadr SW "Relaks" w Zwartowie rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Ustępujący Zarząd Stowarzyszenia, w składzie: - Prezes - pani Aleksandra Gawryszewska, Wiceprezes - pani Genowefa Kramek, Skarbnik - pani Katarzyna Zacharewicz, Członkinie - pani Mirosława Górczyńska i pani Regina Bronk złożył sprawozdanie opisowe oraz finansowe za miniony rok. 2007 rok CST zamknęło stratą w kwocie 801,68 zł, co jednakże nie wynika ze złego zarządzania finansami, lecz z bardzo aktywnej działalności Choczewskiego Stowarzyszenia. W ub. roku uczestniczyło m.in. w targach turystycznych w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Gdańsku, w konkursach kulinarnych zdobywając liczne nagrody oraz w wielu festynach. W ub. roku zorganizowana została również 2-dniowa wycieczka szk  oleniowa po Mazurach. Choczewskie Stowarzyszenie Turystyczne, będąc członkiem innych organizacji, zobowiązane jest odprowadzać składki członkowskie na rzecz tych organizacji. Przedstawione sprawozdania przyjęte zostały przez Walne Zebranie jednogłośnie, co oznaczało, że Zarządowi udzielone zostało absolutorium. Przyjęte zostało również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, która w minionej kadencji pracowała w składzie: Przewodnicząca   - pani Izabela Płotka, Wiceprzewodnicząca  - pani Jolanta Malinowska i Sekretarz pan Wojciech Wyszecki. Nadszedł czas na kolejne wybory. Prowadząca zebranie pani Genowefa Błahuszewska zaproponowała do Zarządu CST te same osoby, które pracowały w nim dotychczas. Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono, członkowie CST, w wyniku głosowania jawnego, do zarządu na kolejną, 4-letnią kadencję wybrali panie: Aleksandrę Gawryszewską, Genowefę Kramek, Katarzynę Zacharewicz, Mirosławę Górczyńską i Reginę Bronk, natomiast do Komisji Rewizyjnej wybrano: panią Izabelę Płotka, panią Jolantę Malinowską oraz panią Annę Szafoni. Podjęto również kilka ważnych uchwał, w tym m.in. o podwyższeniu składki członkowskiej z 70 zł do 120 zł rocznie oraz o wykonaniu strony internetowej stowarzyszenia.
Nieco później, bo o godz. 1300 , rozpoczęła się uroczystość z okazji jubileuszu 5-lecia działalności Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego, którą swą obecnością zaszczycili: Starosta Wejherowski pan Józef Reszke, Wiceprezes Stowarzyszenia Turystycznego "Ziemia Wejherowska" i jednocześnie Wójt Gminy Linia pan Łukasz Jabłoński, Wójt Gminy Choczewo pan Jacek Michałowski, Przewodniczący Rady Gminy Choczewo pan Henryk Domaros, Komendant ODK SW "Relaks" w Zwartowie pan Zbigniew Kołodziejski, Prezes Wejherowskiego Towarzystwa Cyklistów pan Tomasz Milewski oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Turystyki RG poprzedniej kadencji pan Krzysztof Łasiński. Przybyli również przedstawiciele mediów - TTM Wejherowo. Spotkanie jubileuszowe rozpoczęło się od przybliżenia przez panią Prezes Aleksandrę Gawryszewską historii powstania oraz dotychczasowej działalności stowarzyszenia. Jest ona imponująca. Choczewskie Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w sądzie 7 marca 2003 roku i w tym dniu otrzymało osobowość prawną. Swą działalność rozpoczynało w gronie 22 członków, obecnie w jego skład wchodzi 44 członków zwyczajnych i 1 członek honorowy. Choć dysponuje niewielkim budżetem, to w ciągu każdego roku kilkakrotnie brało udział
w imprezach wystawienniczych, zarówno turystycznych, jak i kulinarnych, wydawało własne publikacje, uczestniczyło w różnego rodzaju konferencjach i spotkaniach. Promowało naszą piękną gminę podczas festynów i letnich prezentacji m.in. w Sopocie i Wejherowie, przyjmowało gości z zagranicy. Stowarzyszenie otrzymało od Marszałka Województwa Pomorskiego podziękowanie za udział w organizacji stoiska na targach "Polagra-Farm" w Poznaniu, a członkinie liczne nagrody za prezentowane potrawy, w tym statuetkę "Perły"  - najwyższe wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Nasze Kulinarne Dziedzictwo". CST jest członkiem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne", Stowarzyszenia Turystycznego "Ziemia Wejherowska" oraz "Bursztynowy Pasaż". Wszystkie ważne wydarzenia upamiętniane są w kronice, prowadzonej przez panią Genowefę Błahuszewską. Ale to wszystko nie byłoby możliwe, co podkreśliła Pani Prezes, bez pomocy i wsparcia finansowego, na jakie stowarzyszenie zawsze może liczyć ze strony Wójta Gminy Choczewo, władz Powiatu Wejherowskiego, Prezesa i Zarządu Stowarzyszenia "Ziemia Wejherowska", Komendanta ODK SW "Relaks" w Zwartowie.
Za dotychczasową współpracę pani Aleksandra Gawryszewska złożyła przybyłym gościom serdeczne podziękowania, wyrażając nadzieję, iż w kolejnych latach będzie ona równie owocna Z kolei pan Starosta Wejherowski i Wójt Gminy Choczewo wyrazili swoje uznanie dla tej wspaniałej inicjatywy, wszechstronnej działalności oraz osiągnięć, a gratulując życzyli dalszych sukcesów i wielu kolejnych jubileuszy. Pan Łukasz Jabłoński jako Wójt Gminy Linia przyznał, że zazdrości naszej gminie takiego wspaniałego stowarzyszenia, które jest znakomitym wzorem do naśladowania dla kwaterodawców z innych gmin.

Jubileuszowa uroczystość zakończyła się toastem za pomyślność stowarzyszenia, wspólnym posiłkiem oraz rozmowami o licznych planach na przyszłość.